Obchodné podmienky | SolarEnergia

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky realizácie strešných fotovoltických systémov určených pre domácnosti (fyzické osoby) od spoločnosti SolarEnergia, s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky prijala a odsúhlasila spoločnosť SolarEnergia, s.r.o. so sídlom: Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO 44 041 641 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava, v oddieli : Sro, vo vložke číslo : 51623/B (ďalej len „SolarEnergia“ ).
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa pri zhotovovaní diela na základe uzavretej zmluvy o dielo. Za zmluvu o dielo sa považuje aj objednávka podpísaná objednávateľom a potvrdená zhotoviteľom.
 3. Dielom sa rozumie zhotovenie fotovoltického systému, ktorého súčasťou je realizácia montážnych a elektroinštalačných prác, vrátane dodávky materiálov potrebných na realizáciu diela, oživenie diela a jeho spustenie do prevádzky.
 4. Zhotoviteľom diela je spoločnosť SolarEnergia
 5. Objednávateľom diela je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá uzatvorila zmluvu o dielo so zhotoviteľom.
 6. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 7. Predmetom zmluvy o dielo ( ďalej len „zmluva“ ) je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v zmluve a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v zmluve.
 8. Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“ ) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ak sa na nich zmluva alebo objednávka odvoláva. V prípade rozporu alebo nezrovnalostí medzi ustanoveniami zmluvy a VOP, má prednosť odchylné ustanovenie, ktoré sa nachádza v zmluve alebo objednávke.

II. Cena a platobné podmienky

 1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za dielo cenu určenú v zmluve alebo vypočítanú spôsobom určeným v zmluve.
 2. Úprava ceny je možná v prípade, ak to zmluva alebo zákon výslovne pripúšťa.
 3. Podkladom pre úhradu ceny diela je faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi.
 4. Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy alebo objednávky, označenie objednávateľa a všetky náležitosti faktúr podľa osobitného právneho predpisu účinného v čase vystavenia faktúry.
 5. Osobitné podmienky, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za zhotovenie diela alebo  za časť diela, sa uvedú v zmluve.
 6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške určenej v zmluve, ak nie je určená, tak vo výške stanovenej právnymi predpismi.

III. Dodanie diela

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v termínoch uvedených v zmluve.
 2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s povinnosťou dodať dielo včas, ak došlo k omeškaniu z dôvodov :
 • vyššej moci, t.j. udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť
 • nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaného diela
 • neposkytnutia riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v zmluve.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom za podstatné porušenie považujú zmluvné strany omeškania s plnením ich záväzkov, a to napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné splnenie záväzku povinnej strany. Zmluvné strany môžu tiež odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanoví zákon. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
 2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zaplatenie ceny diela, resp. časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

V. Prevzatie diela a zodpovednosť za vady diela

 1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v mieste plnenia.
 2. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela, podpísaný zhotoviteľom a objednávateľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
 3. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj vtedy, keď bude mať vady, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými, nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela k stanovenému účelu. Tieto  vady, či nedorobky musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, vrátane uvedenia termínov ich odstránenia.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
 5. Záručná doba na dielo je 36 mesiacov. Ak na jednotlivé časti diela ich subdodávatelia poskytujú dlhšiu záručnú dobu, platí na tieto časti táto dlhšia záručná doba.
 6. Zhotoviteľ vydá objednávateľovi pri odovzdaní diela záručný list s vyznačením záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela.
 7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela, alebo ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť  týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval, prípadne objednávateľ trval na dodržaní nevhodných pokynov, ktoré dal zhotoviteľovi napriek upozorneniu zhotoviteľa.
 8. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu zmluvy, poškodením predmetu zmluvy objednávateľom či treťou osobou alebo za vady spôsobené tzv. vyššou mocou ( požiar, záplavy, vojnový stav a pod. ).

VI. Reklamačný poriadok

 1. Práva zo zodpovednosti za vady diela – reklamáciu – je treba uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak práva zaniknú.
 2. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť zaslaná zhotoviteľovi doporučeným listom, emailom alebo faxom, spolu s kópiou záručného listu vystaveného zhotoviteľom. Písomnú reklamáciu možno tiež predložiť priamo v prevádzke zhotoviteľa na adrese – Račianska 30/A, 83102 Bratislava.
 3. V reklamácii je potrebné uviesť najmä označenie zmluvy, dátum odovzdania diela a presný popis vady. Reklamácia musí byť vecná, aby sa z nej dalo určiť, o akú vadu sa jedná.
 4. Zhotoviteľ vydá pri uplatnení reklamácie objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, zhotoviteľ doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Na základe posúdenia reklamovaných vád zhotoviteľom miestnou obhliadkou diela, zhotoviteľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu predmetu reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví, ak je to možné, ihneď, v ostatných prípadoch sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Zhotoviteľ vydá objednávateľovi o vybavení, resp. odôvodnenom zamietnutí reklamácie, písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. V rámci zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela má objednávateľ práva podľa ustanovenia § 648 zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka :
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

VII. Pozáručný servis diela

 1. Zhotoviteľ poskytuje tiež tzv. pozáručný servis diela ( po uplynutí záručnej doby ), a to na základe požiadavky objednávateľa a za cenu určenú v cenníkoch prác platných v čase poskytnutia servisu.

VIII. Riešenie sporov   

 1. Spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami sa strany zaväzujú riešiť predovšetkým cestou vzájomnej dohody, iba v prípade neúspechu takéhoto spôsobu súdnou cestou.

IX. Záverečné ustanovenia 

 1. Otázky neupravené zmluvou alebo týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. V prípade, že sa niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 3. Objednávateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v zmluve, či v iných súvisiacich dokumentoch v súlade, ktoré bude zo strany zhotoviteľa realizované v súlade so zverejnenými pravidlami ochrany osobných údajov. 
 4. Podpisom týchto VOP objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s ich obsahom, je si vedomý toho, že tieto sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a vyslovuje vôľu byť nimi viazaný.

V Bratislave dňa 31.1.2024


Spolupracujeme
Fronius
Horay
HUAWEI
KENO
Longi Solar
SAPI
Schneider Electric
Sungrow
Adresa

SolarEnergia s.r.o.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt:

+421 902 997 755
info@solarenergia.sk

IČO: 44041461
IČ DPH: SK 2022597874

Lokality
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Kysucké Nové Mesto
Martin
Nitra
Nové mesto nad Váhom
Piešťany
Trenčín
Trnava
Žiar nad Hronom
Žilina
Zelená domácnostiam