Ochrana osobných údajov | SolarEnergia

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti SolarEnergia, s.r.o, so sídlom Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 44 041 641, si uvedomujeme hodnotu vášho súkromia a údajov, ktoré nám poskytujete, a s ktorými prichádzame do styku. Naším cieľom je poskytnúť vám informácie o tom, ako zbierame, spracúvame, používame a chránime Vaše osobné údaje a v konečnom dôsledku aj Vaše súkromie. Z uvedeného dôvodu predkladáme tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame iba na základe platných právnych predpisov, a to najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len„GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 1. Kto spracováva vaše osobné údaje

SolarEnergia, s.r.o., so sídlom Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 44 041 641 (ďalej len „SolarEnergia“) spracováva vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ.

V SolarEnergia je pre nás ochrana Vašich osobných údajov mimoriadne dôležitá a preto jej venujeme náležitú pozornosť. S Vašimi osobnými údajmi je zaobchádzané s náležitou starostlivosťou, pričom ich obsah je chránený prostredníctvom prijatých bezpečnostných opatrení.

 1. Aký je právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov účel a rozsah jeho spracúvania ?

Vaše osobné údaje požívame výlučne takými spôsobmi, aby sme splnili účel spracovania údajov. Spracúvané osobné údaje nepredávame, neprenajímame a ani inak za odplatu nescudzujeme. S vašimi osobnými údajmi narábame iba v nevyhnutnom rozsahu v záujme dosiahnutia účelu spracúvania. Hlavným účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, údaje o firme, adresa, kontakt) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.

Nižšie uvádzame iné účely spracúvania a právne základy, ktoré nás oprávňujú na spracúvanie takto požadovaných resp. poskytnutých osobných údajov.

Účel spracúvania a právny základ:

 • Poskytovanie služieb zo strany SolarEnergia

Plnenie zmluvy, alebo oprávnený záujem SolarEnergia alebo dotknutých osôb.

 • Zlepšovanie poskytovania internetového obsahu na webstránke SolarEnergia pre zákazníkov a obchodných partnerov SolarEnergia

Súhlas dotknutej osoby a oprávnený záujem SolarEnergia.

 • Zasielanie informácií o novinkách a zaujímavostiach týkajúcich sa produktov a služieb SolarEnergia

Súhlas dotknutej osoby alebo oprávnený záujem SolarEnergia alebo dotknutých osôb.

 • Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Článok 89 GDPR.

 • Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti.

 1. Prečo SolarEnergia spracováva vaše osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať služby našim zákazníkom alebo obchodným partnerom;
 • plniť zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.
 1. Ako o vás získavame osobné údaje?

Ak ste naším zákazníkom alebo obchodným partnerom, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V závislosti od konkrétneho prípadu, neposkytnutie osobných údajov členom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby, ktoré sa od nás očakávajú. Osobné údaje o našich zákazníkoch alebo obchodných partneroch môžeme v nevyhnutných prípadoch získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

 1. Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov), našim oprávneným záujmom je predovšetkým ochrana našich práv a uplatňovanie právnych nárokov (napr. spracúvanie osobných údajov na účely vymáhania nárokov). Rovnako je v našom záujme poskytnúť Vám prostredníctvom všeobecnej elektronickej korešpondencie dôležité a zaujímavé novinky, a to predovšetkým z oblasti energetiky. Predpokladáme, že je aj vo Vašom záujme, aby ste od nás tieto kľúčové informácie dostávali.

 1. Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.

Príjemcom môžu byť osoby, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, spolupracujúci advokát, účtovný poradca, alebo poskytovateľ softvérového vybavenia a podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. S týmito subjektmi máme zmluvne dohodnuté, že budú dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 1. Akým spôsobom zabezpečuje SolarEnergia ochranu vašich osobných údajov?

Pre účely predídenia straty, zneužitiu, zmeny, zverejnenia alebo prístupu k Vašim osobným údajom neoprávneným osobám, zabezpečila SolarEnergia potrebné bezpečnostné opatrenia. SolarEnergia limituje prístup k Vašim osobným údajom, zástupcom, dodávateľom a ostatným tretím stranám, ktoré potrebujú prístup k Vašim osobným údajom. Tieto subjekty môžu spracovávať Vaše osobné údaje len s povolením SolarEnergia a sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

 1. Po akú dobu uchováva SolarEnergia vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú uchované v súlade nariadením GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov a s našimi internými pravidlami archivácie a uchovávania údajov. Pri dobe uchovávania Vašich osobných údajov sa zohľadňujú predovšetkým právne požiadavky uvedené v nariadení GDPR, ako aj čas potrebný na dosiahnutie účelu, na základe ktorého sa osobné údaje zhromažďujú a používajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zásadami a princípmi, ktoré sú v súlade s GDPR. V prípade, ak ste odoberateľom noviniek SolarEnergia a odhlásite sa z ich odberu, Vaše osobné údaje spracúvané na tento účel SolarEnergia bezodkladne prestane spracúvať a uchovávať.

 1. Aké máte práva v rámci ochrany Vašich osobných údajov?

V rámci spracovávania Vašich osobných údajov Vám právne predpisy zaručujú nasledovné práva:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom od SolarEnergia, ktoré sa Vás týkajú, ktoré zahŕňa aj právo získať potvrdenie, či SolarEnergia Vaše osobné údaje spracováva. Takýmto spôsobom môžete zároveň vyžiadať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás prípadne uchovávame;
 • právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré zahŕňa právo žiadať opravu nesprávnych osobných údajov, alebo doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktorým môžete pri splnení zákonných podmienok docieliť vymazanie vašich osobných údajov;
 • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré slúži na obmedzenie spracovania niektorých vašich osobných údajov pri splnení zákonných podmienok. Toto právo môžete uplatniť kedykoľvek proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely zasielanie informácií o novinkách a zaujímavostiach;
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, ktoré vám poskytuje možnosť vyžiadať od SolarEnergia Vaše osobné údaje a preniesť ich inému prevádzkovateľovi, pričom toto právo máte tiež pri splnení určitých zákonných podmienok;
 • právo na odvolania súhlasu, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu (napr. ak ste sa prihlásili na odber našej elektronickej komunikácie o novinkách prostredníctvom formulára na našej webovej stránke);
 • právo na informácie o primeraných zárukách v prípade, ak by došlo k prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie.

Rovnako máte právo začať konanie o ochrane osobných údajov v prípade, že zistíte porušenie práv osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo porušenie Zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR. Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov Vám budú poskytnuté spravidla bezodplatne. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že za určitých okolností, najmä ak ide o zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti, môžeme Vašu žiadosť odmietnuť, alebo požadovať primeraný poplatok. Upozorňujeme tiež, že nemáme povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo umožniť prenosnosť osobných údajov podľa nariadenia GDPR (s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR), ak by to mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody tretích osôb.

 1. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje ?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru neuskutočňujeme a ani nezamýšľame. Zároveň Vám týmto dávame na vedomie, že SolarEnergia nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 1. Odhlásenie sa z odberu elektronickej komunikácie SolarEnergia

V SolarEnergia využívame Vaše osobné údaje rovnako za účelom zasielania noviniek a informácii týkajúcich sa našej činnosti. To spočíva predovšetkým v zasielaní informácií prostredníctvom elektronickej komunikácie, v ktorej Vám uvádzame dôležité novinky a zaujímavosti najmä z oblasti energetiky. Ak ste odberateľ elektronickej komunikácie SolarEnergia, budete ho dostávať, kým sa z jeho odberu neodhlásite. V prípade však, že nemáte záujem o ďalšie zasielanie elektronickej komunikácie SolarEnergia, môžete sa kedykoľvek z jeho odberu odhlásiť prostredníctvom zaslania emailu na info@solarenergia.sk.

 1. Zmeny v Pravidlách ochrany osobných údajov

SolarEnergia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá ochrany osobných údajov. Upozornenie na každú zmenu Pravidiel ochrany osobných údajov bude zverejnené na webovej stránke SolarEnergia. Každá zmena je účinná odo dňa jej zverejnenia. O každej významnej zmene v Pravidlách ochrany osobných údajov vás bude SolarEnergia informovať prostredníctvom emailu, prípadne iným vhodným spôsobom.

 1. Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy info@solarenergia.sk alebo adresy:

SolarEnergia, s.r.o.

Račianska 30/A

831 02 Bratislava

Slovenská Republika


Spolupracujeme
Fronius
Horay
HUAWEI
KENO
Longi Solar
SAPI
Schneider Electric
Sungrow
Adresa

SolarEnergia s.r.o.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt:

+421 902 997 755
info@solarenergia.sk

IČO: 44041461
IČ DPH: SK 2022597874

Lokality
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Kysucké Nové Mesto
Martin
Nitra
Nové mesto nad Váhom
Piešťany
Trenčín
Trnava
Žiar nad Hronom
Žilina
Zelená domácnostiam